การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม

  • Number of students: 8
  • เผยแพร่เมื่อ: 2021-08-25 08:44:47
Certificate:

No certificate is given for this course

Table of Contents

Description

000916 cover สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มี หนังสือ ที่ 0033.29/ว13 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 แจ้งแนวทางการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสอดคล้องตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 และ ประกาศคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของทางราชการ และ วิทยุคมนาคมส่วนตัวต้องสำเร็จการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่จากหน่วยงาน หรือหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) อย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วยหัวข้อวิชากฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักการติดต่อสื่อสาร และหลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) และกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ให้แก่กำลังพลในสังกัดและจัดให้มีบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer)
   

 

ผลการสอบ
Viewed

ติดต่อ

เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

TAMBOL CHALUNG AMPHOE HADYAI CHANGWAT SONGKHLA 90110

Facebook  Youtube

Open