คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  • Released: 2019-03-22 04:00:52
  • Level: Beginner

Table of Contents

Viewed
Level
บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเบื้องต้น
บทที่ 3 การใช้โปรแกรม MS Excel
บทที่ 4 การใช้โปรแกรม MS Power Point
บทที่ 5 การใช้งานระบบสารสนเทศ ตร.
Viewed
Level
บทที่ 1 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเบื้องต้น
บทที่ 3 การใช้โปรแกรม MS Excel
บทที่ 4 การใช้โปรแกรม MS Power Point
บทที่ 5 การใช้งานระบบสารสนเทศ ตร.