ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป ๑) เดินทางมามอบนโยบายการปฎิบัติราชการ

เผยแพร่เมื่อ: 19 ตุลาคม 2564
เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 367
๑๙ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป ๑) เดินทางมามอบนโยบายการปฎิบัติราชการ โดยมี
พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล ผบช.ภ.๙
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ รอง ผบช.ภ.๙
พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.๙
พล.ต.ต.ทิวธวัช นครศรี ผบก.สส.ภ.๙
พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ นิตยวิมล ผบก.กค.ภ.๙
พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา
พล.ต.ต.อรุษ แสงจันทร์ ผบก.ภ.จว.สตูล
พล.ต.ต.สันทัด วินสน ผบก.ภ.จว.ตรัง
พล.ต.ต.ตานิตย์ รามดิษฐ์ ผบก.ภ.จว.พัทลุง
พล.ต.ต.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา ผบก.ศพฐ.ภ.๙
พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙
พร้อมผู้แทนหน่วยต่างๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ภ.๙ ชั้น ๓ อาคาร ภ.๙
ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป ๑) (สส ๒) ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และภูมิใจในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถตามกรอบแนวทางการทำงานที่ผบ.ตร. ได้มอบไว้ในสาร ผบ.ตร.เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔
๒. การทำงานด้านป้องกันอาชญากรรม ให้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางที่ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. (ปป) ได้มอบไว้ สำหรับการขับเคลื่อนงานฝ่ายป้องกันปราบปราม นั้น ให้ยึดหลักการบริหาร ในเชิงยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายการทำงาน คือให้บรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์การวัดผลในยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การทำงานของตำรวจจะต้องคุ้มค่ากับภาษีประชาชน
ทุกสถานีตำรวจจะต้องกำจัดพื้นที่เสี่ยงภัยแก้ไขให้เป็นสถานที่ปลอดภัยให้ได้
สายตรวจจะต้องรับฟังเบาะแส และความต้องการของประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การทำงานต้องมีการประสานงานองค์กรส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง และภาคประชาสังคมอย่างใกล้ชิด
จะต้องมีข้อมูลบุคคลที่เสี่ยงก่อเหตุอาชญากรรมให้ประสานเก็บข้อมูล ดีเอ็นเอ และลายพิมพ์นิ้วมือสิบนิ้วบุคคลพ้นโทษ อาจจะต้องประสานนายอำเภอขอข้อมูลอาวุธปืน นำมายิงเก็บตัวอย่างหัวกระสุน และปลอกกระสุนปืน ผู้กำกับหัวหน้าสถานีต้องควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
ในการปิดล้อมตรวจค้นต้องทำสม่ำเสมอ มีเป้าหมายที่มีคุณภาพ มีการเก็บดีเอ็นเอ สมาชิก ทุกคนในบ้าน โดยให้ทำหนังสือสมัครใจยินยอมไว้ด้วย
การตั้งจุดตรวจจุดสกัด จะต้องมีแผนการทำงานที่เป็นระบบ มีการขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา เน้นย้ำอย่าให้มีเหตุเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ หากตรวจสอบพบจะดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาด
ให้ ศพฐ.๙ เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดเก็บตัวอย่างหัวกระสุน และปลอกกระสุนปืน ทุกกระบอกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย พล.ต.ต.สิทธิภูมิ เธียนชัยวัฒนา ผบก.ศพฐ.๙ ยืนยันว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติเพื่อให้มาตรการ “ลดเสียงปืนในภาคใต้นั้นเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม”
๓. งานสืบสวนสอบสวน (สส ๒) ได้รับมอบหมายจาก ผบ.ตร. และพล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.(สส) ให้รับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในภาพรวม และงานทะเบียนประวัติอาชญากร
ในด้านการสืบสวนนั้น ขอให้ยึดมั่นในกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ เคารพในสิทธิมนุษยชน และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้สังคมสงบ ผาสุก อย่างแท้จริง โดยจะต้องสะสางคดีค้างเก่าให้มีผลการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป้าหมายให้จับกุมอย่างน้อยเดือนละ ๕ % ของคดีค้างเก่าทั้งหมด
หัวหน้าสถานีตำรวจจะต้องขยัน และเอาใจใส่ กวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์
ในด้านงานทะเบียนประวัติอาชญากร จะต้องจำแนกทะเบียนประวัติอาชญากรออกจากประวัติผู้ต้องหา โดยกรณีคดีถึงที่สุดแล้วให้รายงานผลให้ ตร. ทราบ เพื่อลบประวัติผู้ต้องหากรณีคดีสั่งไม่ฟ้อง หรือยกฟ้อง ซึ่งขณะนี้มีจำนวนกว่า ๑๐ ล้านคน จะต้องเร่งดำเนินแก้ไขในเรื่อง “ลบประวัติล้างความผิด” กรณีที่สั่งไม่ฟ้องหรือยกฟ้องให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
ในด้านการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยวจะต้องเข้ามารับผิดชอบ ในพื้นที่ มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และสร้างความอุ่นใจ และความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อให้การขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (ปป ๑) และงานสืบสวนสอบสวน (สส ๒) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป ๑) (สส ๒) จะประชุม VDO Conference เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจเป็นประจำทุกสัปดาห์

Open