ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง จตร.(สบ ๗) ปฏิบัติราชการ ภ.๙ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการตามโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-๑๙

เผยแพร่เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 262

๒ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง จตร.(สบ ๗) ปฏิบัติราชการ ภ.๙/หัวหน้าจิตอาสาพระราชทาน ภ.๙ พ.ต.อ.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย รอง ผบก.อก.ภ.9 พ.ต.อ.ปรเมษฐ์ พลับพลึง ผกก.สภ.รามัน พ.ต.อ.จุฬาชัย แสงกุล ผกก.ปพ.ภ.จว.ยะลา พ.ต.ท.อดุลย์ เง๊าะ รอง ผกก.ป.สภ.เบตง พ.ต.ต.หญิง สุคนธ์ วิสุทธิชานนท์ สว.ฝอ.บก.น.๙ ปฏิบัติราชการ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙/ พ.ต.ต.สุรวัจน์ อนันตพันธ์ สว.สส.สภ.กระแสสินธุ์ฯ ปฏิบัติราชการ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๙/จิตอาสา ๙๐๔ พร้อมด้วยคณะจิตอาสา๙๐๔และจิตอาสาข้าราชการตำรวจ ร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการตามโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-๑๙ บ้านจาเราะปูโงะ อ.เบตง จ.ยะลา โดย บรรยายให้ความรู้เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด มาจาก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นต้นแบบของโครงการฯ และได้ลงพื้นที่แปลงสาธิตแนะนำวิธีการทำและปลูกฝัง ความรักความสามัคคี มีวินัย จริงใจต่อกัน และความซื่อสัตย์ มั่นคง ดำรงคุณธรรม รวมทั้งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างจิตสำนึกรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระบรมราชินีที่ทรงคุณอันสูงยิ่ง ทรงห่วงใยประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการของรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-๑๙ ให้ได้มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการให้มาทำงานและศึกษาเรียนรู้จากการจ้างงานในฟาร์มฯ. เพื่อนำไปขยายผลและทำเป็นอาชีพที่บ้านของตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน บนความพอเพียง มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี จากนั้น ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามโครงการฯ. พร้อมมอบน้ำดื่ม และของอื่นๆ ให้กับประชาชนที่มาทำงานในฟาร์มฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

Open