ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง จตร.(สบ ๗) ปฏิบัติราชการ ภ.๙ ร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการตามโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-๑๙

เผยแพร่เมื่อ: 09 มิถุนายน 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 236

๙ มิ.ย.๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.  พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง จตร.(สบ ๗) ปฏิบัติราชการ ภ.๙/หัวหน้าจิตอาสาพระราชทาน ภ.๙ พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.อ.ประยงค์ โคตรสาขา รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.อ.ชัยยันต์ บัณฑิต รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.อ.เลียบ พรหมจันทร์ ผกก.สภ.ปะนาเระ พ.ต.อ.รัตน์นริศ ผิวเกลี้ยง ผกก.สภ.ระโนด จว.สงขลา/จิตอาสา ๙๐๔ พ.ต.อ.พรชัย สุวรรณวงศ์ ผกก.สส.๒ บก.สส.จชต./จิตอาสา ๙๐๔ พ.ต.ต.หญิง สุคนธ์ วิสุทธิชานนท์ สว.ฝอ.บก.น.๙ ปฏิบัติราชการ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙/ พ.ต.ต.สุรวัจน์ อนันตพันธ์ สว.สส.สภ.กระแสสินธุ์ฯ ปฏิบัติราชการ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๙/จิตอาสา ๙๐๔ พร้อมด้วยคณะจิตอาสา๙๐๔และจิตอาสาข้าราชการตำรวจ ร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการตามโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-๑๙ บ้านป่าตาเขียว อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดย บรรยายให้ความรู้เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด มาจาก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เพื่อเป็นต้นแบบของโครงการฯ และได้ลงพื้นที่แปลงสาธิตแนะนำวิธีการทำและปลูกฝัง ความรักความสามัคคี มีวินัย จริงใจต่อกัน และความซื่อสัตย์ มั่นคง ดำรงคุณธรรม รวมทั้งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างจิตสำนึกรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระบรมราชินีที่ทรงคุณอันสูงยิ่ง ทรงห่วงใยประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการของรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-๑๙ ให้ได้มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการให้มาทำงานและศึกษาเรียนรู้จากการจ้างงานในฟาร์มฯ. เพื่อนำไปขยายผลและทำเป็นอาชีพที่บ้านของตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน บนความพอเพียง มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี จากนั้น ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามโครงการฯ. พร้อมมอบน้ำดื่ม และของอื่นๆ ให้กับประชาชนที่มาทำงานในฟาร์มฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

Open