ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง จตร.(สบ ๗) ปฏิบัติราชการ ภ.๙ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการตามโครงการฟาร์มตัวอย่าง

เผยแพร่เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2563
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 232

๑๙ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง จตร.(สบ ๗) ปฏิบัติราชการ ภ.๙/หัวหน้าจิตอาสาพระราชทาน ภ.๙ พ.ต.อ.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย รอง ผบก.อก.ภ.๙/จิตอาสา ๙๐๔ พ.ต.อ.สาธิต พลพินิจ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา/จิตอาสา ๙๐๔ พ.ต.อ.รัตน์นริศ ผิวเกลี้ยง ผกก.สภ.ระโนด จว.สงขลา/จิตอาสา ๙๐๔ พ.ต.อ.พรชัย สุวรรณวงศ์ ผกก.สส.๒ บก.สส.จชต./จิตอาสา ๙๐๔ พ.ต.ต.หญิง สุคนธ์ วิสุทธิชานนท์ สว.ฝอ.บก.น.๙ ปฏิบัติราชการ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๙/คณะ พ.ต.ต.สุรวัจน์ อนันตพันธ์ สว.สส.สภ.กระแสสินธุ์ฯ ปฏิบัติราชการ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๙/จิตอาสา ๙๐๔ ร.ต.อ.หญิง ณัฐฐ์ธิดา ทักขินันท์ นว.(สบ ๑) ผบก.อก.ภ.๙/คณะ ร.ต.อ.สุรชัย สุธรรมแปง รอง สว.กก.สส.๔ บก.สส.ภ.๙/ข้าราชการชุด Local CAT ร.ต.อ.สวาสดิ์ สุวรรณโณ รอง สว.(อก) ฝอ.๔ บก.อก.ภ.๙ ส.ต.ท.ณัฐากูร อนุรักษ์ ผบ.หมู่ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๙ ร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการตามโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-๑๙ บ้านควนหรัน ม.๒ ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดย บรรยายให้ความรู้เรื่อง ทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อเป็นต้นแบบของโครงการและได้ลงพื้นที่แปลงสาธิตแนะนำวิธีการทำและปลูกฝังความมีวินัยการรักชาติการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กับผู้รับจ้างแรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการของรัฐในการป้องการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-๑๙ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามโครงการพร้อมมอบนำ้ดื่มให้กับคนงานที่มาทำงานในฟาร์ม

Open