กฎหมายที่น่าสนใจ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 13
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 6
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 12
พระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 7
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 6
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 3
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 9
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 7
การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 757
พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 2112